Meldcode

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Wat is huiselijk geweld en hoe herkent u het?

Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De huiselijke kring betekent: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden.

De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld.

Meer weten? Neem contact op

Vormen van huiselijk geweld zijn:

 • kindermishandeling;
 • ouderenmishandeling;
 • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang
 • oudermishandeling;
 • partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking.

Meldcode werkt

Professionals die werken met een meldcode grijpen 3 keer zo vaak in als collega’s die zo’n code niet gebruiken. Dit blijkt uit het onderzoek Meldcodes kindermishandeling: beschikking, waardering, gebruik en scholing. Beroepskrachten moeten daarom beschikken over een meldcode voor het omgaan met signalen van geweld.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De aandachtsfunctionaris binnen Gastouderbureau Arnhem

Als de gastouder, ouder of medewerker zorgen heeft om een kind wordt dit besproken met de aandachtsfunctionaris. Onze interne aandachtsfunctionaris is Mireille van Remmerden. De melder zal de signalen in kaart brengen via een signalenlijst.

Wanneer we denken dat de zorg gegrond is, gaan we in gesprek met ouder(s)/gastouder. We vragen hen of ze de zorgen herkennen. Als dat het geval is, gaan we samen na wat nodig is om de situatie te verbeteren. Worden de zorgen niet herkend, dan consulteren we het Veilig Thuis.

Mireille is altijd bereikbaar op 06 – 1996 7545

De 5 stappen in de Meldcode

 • In kaart brengen van signalen.
 • Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van het Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Gesprek met de cliënt.
 • Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd het Veilig Thuis raadplegen.
 • Beslissen: zelf hulp organiseren of melden.

Geen meldplicht

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt houvast bij die afweging.

Beroepsgeheim en de Meldcode

Hulpverleners die hulp, zorg, steun of een andere begeleiding bieden, hebben vaak een beroepsgeheim. Dit wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Door die zwijgplicht mag de hulpverlener geen informatie over de cliënt aan anderen geven, behalve als de cliënt daarvoor toestemming geeft. De cliënt kan zich hierdoor vrij voelen om alles te vertellen. Toch kan het in het belang zijn van de cliënt om vertrouwelijke gegevens uit te wisselen met collega’s of anderen.

In de wet Meldcode is een meldrecht voor huiselijk geweld opgenomen. Dit recht bestond al langer voor kindermishandeling. Een meldrecht houdt in dat professionals met een beroepsgeheim (vermoedens van) huiselijk geweld mogen melden bij het Veilig Thuis. Ook zonder toestemming van de betrokkenen.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit is vastgelegd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdzorg
 • justitie

Keurmerk van de LVAK

Wij hebben het keurmerk van de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) gekregen. Dit houdt in dat wij tenminste één aandachtsfunctionaris in dienst hebben die bij de LVAK aangesloten is. Hierdoor wordt hij/zij continu bijgeschoold en kunnen wij de meldcode waarborgen.

Inschrijven

Gastouderopvang is een uitstekend alternatief voor kinderopvang op een crèche of kinderdagverblijf. Met veel passie vinden wij de goede gastouder voor jouw kind. We zorgen ervoor dat voor ieder kind een juiste plek is.

Schrijf mijn kind in
Inschrijven